WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

In Nederland was zorg en ondersteuning altijd goed geregeld. Daar is verandering in gekomen omdat de zorg te duur is en omdat onze maatschappij verandert. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan blijkbaar alleen als de overheid de langdurige zorg anders organiseert.

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten en zorgverzekeraars meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. Dit wordt o.a. beschreven in De WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Deze wet is de opvolger van de Wet maatschappelijk ondersteuning die per 1 januari 2007 gold en die de basis vormde van het stelsel Zorg en Welzijn. 


WMO-werkplaatsen

Voorafgaande aan deze nieuwe wet zijn er 14 WMO-werkplaatsen in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te creëren, ontwikkelen en evalueren.

Dit gebeurd In de vorm van regionale samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het is gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering en op het terrein van maatschappelijke ondersteuning met als doel te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld.

De werkplaatsen worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS en kennen een looptijd tot en met 2015. 


De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden.

 

De 14 WMO-werkplaatsen zijn:
Amsterdam
Den Haag en Leiden
Flevoland
Friesland
Nijmegen
Noord
Noord-Brabant Avans
Noord-Brabant Fontys
Noord-Holland
Rotterdam
Twente
Utrecht
Zuid
Zwolle

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-werkplaats Amsterdam:

Wmo-werkplaats Amsterdam, die verbonden is aan het Amsterdamse Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoekt outreachende praktijken. Deze praktijken richten zich op mensen die vaak al lang met zorg- en dienstverleners te maken hebben.
Het doel is het verdiepen, verrijken en verbreden van de kennis van de professionals in deze praktijken omtrent de problematiek die hun cliënten ondervinden op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Met name voor de burgers die zich in zorgwekkende omstandigheden bevinden.

 

Dit wordt gedaan d.m.v.:

Gebiedsgericht outreachend werken. - Dit richt zich op inwoners van een wijk of buurt. Dat gebeurt sinds 2008 steeds vaker in zogeheten sociale wijkteams.

Herstelgericht outreachend werken. - Dit richt zich op mensen die (vaak al langere tijd) te maken hebben met ggz, verslavingszorg of maatschappelijke opvang.

 

Contact: 
Muller-Lulofshuis
Wibautstraat 5a
1091 GH Amsterdam
T: 020-595 4900

 

Hogeschool van Amsterdam  
Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie  
Postbus 1025  
1000 BA Amsterdam
Email

 

 
 
 
 
 
 
 
 
WMO-werkplaats Den Haag en Leiden
De Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden is een kennisnetwerk waarin de haagse hogeschool, het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond de Wmo ontwikkelingen.

 

Contact:
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden 
T: 071 5188528

WMO-werkplaats Flevoland: 

Windesheim Flevoland is een WMO-werkplaats voor Flevoland gestart. De WMO, met als belangrijk doel 'meedoen voor en door alle burgers', betekent tevens een streven naar een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving heeft iedereen het recht en de mogelijkheid volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het doel ven de WMO-werkplaats afdeling Flevoland is een bijdrage leveren aan het realiseren van deze inclusie.

Contact:
Jeroen van Andel
Senior Onderzoeker Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg - Windesheim Flevoland
T: 088 - 469 79 17
Email

WMO-werkplaats Friesland 
WMO-werkplaats Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en belangenbehartigers, gericht op praktijkontwikkeling, innovatie, deskundigheidsbevordering en onderzoek op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.

Download hier de folder of bekijk de videonieuwsbrief van WMO Friesland. 

 

Contact:
NHL Hogeschool Secretariaat Lectoraten Zorg & Welzijn
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
T.: 058 – 251 1105
Email      
Website

 

 

WMO-werkplaats Nijmegen:   
De Wmo-werkplaats Nijmegen houdt zich bezig met onderzoek en praktijkontwikkeling op het gebied van cliëntondersteuning in de Wmo. De werkplaats is actief in de regio’s van Arnhem en Nijmegen, in de steden maar ook op het platteland. Download hier de folder van WMO-werkplaats Nijmegen.

 

Contact:
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief
Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33 (vleugel A3)
6525 EN Nijmegen

Postbus 6960
6503 GL Nijmegen
T: 024 3530369 (Helmie Kayser / Ingrid Ruiter)


WMO-werkplaats Noord
In de Wmo-werkplaats Noord werken het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, gemeenten en instellingen samen aan onderzoek, praktijkontwikkeling en onderwijsontwikkeling op het terrein van de Wmo en meer specifiek op het terrein van zorg en welzijn in en door de gemeenschap
.

Download hier de folder van WMO werkplaats Noord.
 

Contact:
Lectoraat Rehabilitatie
Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 23 (kamer A0.07)
9747 AS  GRONINGEN
Secretariaat: Karola Nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-werkplaats Noord-Brabant Avans:

In de Wmo-werkplaats van Avans staat het versterken van de krachten van cliënten en hun omgeving centraal. 3 lectoraten slaan de handen ineen: Active Ageing, Integrale Veiligheid en Jeugd, Gezin & Samenleving. Samen zoeken zij naar de beste werkwijzen om zoveel mogelijk resultaat te krijgen voor professionals, maar vooral voor 

 

Download hier de flyer 'Samen Sterk'

 

Contact:
Expertisecentrum Veiligheid
Postbus 90116
4800 RA Breda
Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch
Projectcoördinator Sandra Vos, Email

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-werkplaats Noord-Brabant Fontys:

In deze werkplaats staat het thema ‘vitale coalities tussen formele en informele zorg’ centraal. De focus ligt op het verwerven van praktijkgerichte kennis over waar het aangrijpingspunt zit bij professionals, burgers, cliënten om informele zorg te versterken. Tevens kijken we daarbij naar de rol van de diverse contexten (wijk, sociale netwerken, instellingen etc).

 

Download hier de folder van WMO-werkplaats Noord-Brabant Fontys.

 

Contact:
Th. Fliednerstraat 2 (2e verdieping),
5631 BN Eindhoven
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
T: 08850 79511
Lector beroepsinnovatie Social Work, Lilian Linders: Email
Associate lector, Dana Feringa: Email


WMO-werkplaats Noord-Holland:

De Wmo-werkplaats Noord-Holland is een regionaal kennisnetwerk waarin Hogeschool Inholland, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten samen werken om invulling te geven aan de principes van de nieuwe Wmo.
Ze doen in deze werkplaats aan praktijkonderzoek, ontwikkelen werkwijzen en specifieke interventies die voldoen aan de Wmo-principes. Ook ontwerpen zij onderwijsmodulen en begeleiden zij leer-werkprocessen. Het uiteindelijke doel is: verbetering van de leefsituatie van kwetsbare burgers.

 

Download hier de site waarop u kunt vinden aan welke thema’s door bestuurder in overleg met Provinciale Staten extra aandacht is besteed en hoe de regio’s die onder Noord-Holland vallen aan deze thema’s invulling geven.

 

Contact:
Associate lector Maatschappelijk Werk, Ard SprinkhuizenEmail
Programmacoördinator, Daan Heineke, Email

 

 

   

    Wmo-werkplaats Rotterdam

 

 

WMO-werkplaats Rotterdam:

De Rotterdamse Wmo-werkplaats heeft een looptijd van drie jaar en is een samenwerkingsverband tussen het Kenniscentrum Talenontwikkeling van Hogeschool Rotterdam, lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg.

 

Contact:

Museumpark 40

3015 CX Rotterdam
Kamer MP.P03.032
T: 010 794 5676

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-werkplaats Twente

In de Wmo-werkplaats Twente wordt de komende jaren hard gewerkt aan het optimaal benutten van de lokale ruimte die de Wmo biedt; wat betekenen de nieuwe rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning precies? Welk partijen zijn daarbij betrokken? Welke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan door decentralisatie? 

 

Contact:

Projectondersteuning: J.H. (Janet) van der Veen, managementassistent

Email 
T 053-5376864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-werkplaats Utrecht

De Wmo-werkplaats Utrecht heeft als doel om kennis en ervaring te delen en te ontwikkelen in het kader van de Wmo aan de hand van onderzoek, praktijkontwikkeling en deskundigheidsbevordering en richt zich op de hele provincie Utrecht.

 

Voor verdere informatie kunt u hier een contactformulier invullen.

 

Contact:

Inge Scheijmans (projectleider)

Email

 

 

 


 

 

 

 

WMO-werkplaats Zuid:

De Wmo-werkplaats Zuyd in Limburg neemt de maatschappelijke opdracht van de Wmo als centraal uitgangspunt, namelijk participatie voor en door alle burgers.

De Wmo-werkplaats Zuyd stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom burgerparticipatie in Nederland en in Limburg.

Contact:
Wmo Werkplaats-Zuyd
Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht
Postbus 634
6200 AP Maastricht
T: +31 (0)43 346 66 42
Email

 

 

 

 

 

 

Wmo-werkplaats Zwolle
In de Wmo-werkplaats Zwolle werkt de Gereformeerde Hogeschool VIAA samen met partners uit het werkveld (zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincies) aan de implementatie van diverse concrete werkwijzen in het kader van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl.

Contact:
WMO-werkplaats Zwolle
Cenrtum voor Samenlevingsvraagstukken
Postbus 10030
8000 GA Zwolle
038-4255514
Email